ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ὁδηγίαι πρός ἔκδοσιν ἀδείας γάμου

 

Πρός ἔκδοσιν Ἄδειας Γάμου γιά τέλεση γάμου μεταξύ Ὀρθοδόξων ἀπαιτοῦνται τά πιό κάτω δικαιολογητικά:

1.        Ταυτότητες καί Διαβατήρια (ἄν ὑπάρχουν) τῶν ἐνδιαφερομένων.

2.        Πιστοποιητικά Γεννήσεως.

3.        Βεβαιώσεις Μεσογειακῆς Ἀναιμίας τῶν ἐνδιαφερομένων, οἱ ὁποῖες ἐκδίδονται ἀπό τά Κυβερνητικά Νοσοκομεῖα.

4.        Πιστοποιητικά Ἐλευθερίας (τό πιστοποιητικό Ἐλευθερίας ἐκδίδεται ἀπό τόν τόπον καταγωγῆς της μητερας του υποψηφιου συζυγου) ἐπικυρωμένο ἀπό τήν ἀρμόδια Μητρόπολη.

5.        Ἔνορκη βεβαίωση (ἀπαιτεῖται ἐφ’ ὅσον ὁ ἐνδιαφερόμενος ἔχει ταξιδεύσει στό ἐξωτερικό καί περέμεινε γιά  πέραν τῶν 6 μηνῶν ἤ καί ἐφ’ ὅσον ὁ ἱερέας πού θά ἐκδώσει τό Πιστοπ. Ἐλευθερίας δέν γνωρίζει τόν ἐνδιαφερόμενο).

6.        Γραπτή συγκατάθεση τῶν γονέων σέ περίπτωση πού ὁ ἕνας ἤ καί οἱ δύο ἐνδιαφερόμενοι εἶναι ἀνήλικοι. Σέ τέτοια περίπτωση χρειάζεται ἡ συγκατάθεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου/Ἐπισκόπου.

7.        Δήλωση ἀμοιβαίας συναίνεσης (ἑτοιμάζεται ἀπό τόν ἱερέα πού θά τελέσει τό γάμο καί ὑπογράφεται ἀπό τούς ἐνδιαφερομένους).

8.        Πιστοποιητικό πρός ἔκδοση Ἄδειας Γάμου (χορηγεῖται ἀπό τόν ἱερέα πού θά τελέσει τό γάμο).

9.        Πιστοποιητικό Μνηστείας (ἐκδίδεται ἀπό τόν ἱερέα πού ἔχει ἱερολογήσει τόν ἀρραβώνα καί ὁ γάμος θά τελεσθεῖ σέ ἄλλη ἐνορία). Ἡ περίπτωση αὐτή ἰσχύει γιά τόν ἀρραβώνα πού ἔχει τελεσθεῖ πρίν ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μέ τήν ὁποίαν ἔχει καταργηθεῖ ἡ ἱερολόγηση τοῦ ἀρραβῶνος.

10.     Ἀπόδειξη πληρωμῆς δικαιωμάτων μεταφορᾶς γάμου ἀπό τήν ἐνορία τῆς νύμφης, ἐφ’ ὅσον ὁ γάμος θά τελεσθεῖ σέ ἄλλη ἐνορία.

11.     Πρός σύναψη γάμου ἀπαραιτήτως καί οἱ δύο ἐνδιαφερόμενοι πρέπει νά ἔχουν συμπληρωμένο τό 18ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους καί σέ καμμιά περίπτωση ὁ ἄνδρας νά μήν περνᾶ τή γυναίκα πάνω ἀπό 12 χρόνια ἤ σέ ἀντίθετη περίπτωση ἡ γυναίκα νά μή περνᾶ τόν ἄνδρα πάνω ἀπό 6 χρόνια. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις ἀπαιτεῖται ἡ ἔγκριση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου/Ἐπισκόπου.

12.     Σέ περίπτωση Β’ ἤ Γ’ γάμου γιά τήν ἔκδοση πιστοποιητικοῦ ἐλευθερίας εἶναι ἀπαραίτητη ἡ προσκόμιση τοῦ διαζυγίου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου καί τοῦ Οἰκογενειακοῦ Δικαστηρίου.

13.    Ο,τιδήποτε δέν προβλέπεται στίς ὁδηγίες αὐτές οἱ ἐνδιαφερόμενοι δέον νά ἀπευθύνονται στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου (τηλ. 22-554652), Ὑπεύθυνος: π. Νεκτάριος Λουντίδης)

 

 

Α. ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΙΩΝ

Β. ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΙΟΥ/ΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ/ΗΣ

                                       

Α.

Πιστοποιητικά πού παιτοῦνται γιά τήν ἔκδοση Ἄδειας Γάμου

Κυπρίων ἀμφοτέρων Ὀρθοδόξων

 

1.  Πιστοποιητικά Γεννήσεως.

2.  Δελτία Πολιτικῆς Ταυτότητας.

3.  Πιστοποιητικά Ἐλευθερίας ἀπό τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας ὅπου διαμένει ὁ καθένας ἤ, ἄν εἶναι πρόσφυγας, ἀπό τή Μητρόπολη.

4.  Βεβαιώσεις γιά τίς ἐξετάσεις Μεσογειακῆς Ἀναιμίας.

5.  Σέ περίπτωση δευτέρου ἤ τρίτου γάμου ἀπαιτοῦνται πιστοποιητικά διαζυγίου πό Πολιτικό καί Ἐκκλησιαστικό Δικαστήριο.

 

Β.

 

Πιστοποιητικά πού παιτοῦνται γιά τήν ἔκδοση Ἄδειας Γάμου

Κυπρίου/ας καί ἀλλοδαποῦ/ῆς ἀμφοτέρων Ὀρθοδόξων

 

Σημείωση:

Ἐπειδή ἡ κάθε περίπτωση εἶναι ἰδιαίτερη, οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά ἐπικοινωνοῦν μέ τό Γραφεῖο Ἀδειῶν Γάμου τῆς Αρχιεπισκοπῆς (Τηλ.: 22-554652) πρίν ἀκόμα κλείσουν ἡμερομηνία γάμου.

Τό ἴδιο ἰσχύει καί στίς περιπτώσεις μεικτῶν γάμων.

 

 

Γιά τό Κύπριο μέλος:

6.  Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

7.  Πιστοποιητικό Ἐλευθερίας ἀπό τόν ἱερέα τῆς ἐνορίας ὅπου διαμένει ἤ, ἄν εἶναι πρόσφυγας, ἀπό τή Μητρόπολη.

8.  Βεβαίωση γιά τίς ἐξετάσεις Θαλασσαιμίας.

 

Γιά τό ἀλλοδαπό μέλος:

1.    Πιστοποιητικό Γεννήσεως.

2.    Διαβατήριο.

3.    Ἄδεια Παραμονῆς (Ἐξαιροῦνται οἱ πολίτες Ε.Ε.).

9.    Πιστοποιητικό Βαπτίσεως.

10.  Πιστοποιητικό Ἐλευθερίας ἀπό ἐκκλησιαστική ἀρχή.

11.  Πιστοποιητικό Ἐλευθερίας  ἀπό πολιτική ἀρχή.

12. Βεβαίωση γιά τίς ἐξετάσεις Μεσογειακῆς Ἀναιμίας.

 

Σημειώσεις:

-    Σέ περίπτωση πού ὁ ἀλλοδαπός προέρχεται ἀπό χώρα ἐκτός Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀπαιτείται Πιστοποιητικό Πολιτικοῦ Γάμου.

-    Σέ περίπτωση δευτέρου ἤ τρίτου γάμου ἀπαιτοῦνται πιστοποιητικά διαζυγίουἀπό Πολιτικό καί Ἐκκλησιαστικό Δικαστήριο.

-   Ὅλα τά πιστοποιητικά πρέπει νά εἶναι μεταφρασμένα στά ἑλληνικά ἤ ἀγγλικά.